Protichemické detektory

Protichemický detekční systém

Okamžitá detekce nebezpečných bojových látek, příp. toxických průmyslových chemikálií v ovzduší má zásadní význam pro včasnou a efektivní protichemickou ochranu osob, které se pohybují v nějakém uzavřeném nebo zalidněném objektu či prostoru, kde lze předpokládat inhalaci zamořeného vzduchu. Detekce těchto otravných látek pak primárně výrazně zvyšuje bezpečnost přítomných osob a sekundárně pak pomáhá zasahujícím záchranným složkám.  

Nabízíme

Vegacom nabízí jedinečný systém (tzv. „Na klíč“), které je schopný detekovat celou řadu chemických bojových látek a toxických průmyslových chemikálií. Celý systém se skládá ze samotných detektorů, dohledového pracoviště a ovládacího řídicího systému.

Detektor analyzuje látku pomocí IMS technologie, která představuje jeden z nejnovějších a nejmodernějších monitorovacích systémů, který je konstruován pro zjišťování CWA a TIC látek. IMS detektory pracují na principu iontové pohyblivostní spektrometrie (IMS = Ion Mobility Spectrometry), což je metoda založená na snímání spektra, které vznikne díky různé pohyblivosti iontů (kationtů nebo aniontů) ve vícenásobném elektrickém poli. Vzorek měřeného plynu ve vzduchu je dopraven do ionizačního prostoru, kde je vystaven radiaci, které způsobí jeho ionizaci.

Detektor je možné nasadit jako jeden samostatný kus nebo v případě rozsáhlých aplikací jako síťovou verzi komunikující po uzavřené datové síti (LAN, WAN, MAN). V tomto případě je možné umístit jednotlivé detektory v objektech po celé republice a vše integrovat do jednoho dispečerského pracoviště pro vyhodnocování stavů a detekovaných látek v jednotlivých detektorech.

Výhody

Detekční systém dále umožňuje integraci obrazu ze systému CCTV (uzavřený televizní okruh). Integrace je jedním z nástrojů pro správné rozhodování jak koordinovat činnosti integrovaného záchranného systému v případě napadení. Okamžité zobrazení obrazu příslušné kamery je pro obsluhu dalším vstupem o stavu okolí detektoru a o jaké množství napadených osob se jedná.

Systém detekce je schválen pro provoz v ČR a splňuje veškeré legislativní požadavky platné pro ČR.