Zaknihování akcií

Rozhodnutí jediného akcionáře o zaknihování akcií

Rozhodnutí jediného akcionáře o zaknihování akcií Jediný akcionář společnosti Vegacom a.s. (dále jen Společnost), se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 01 Praha 4, IČ : 25788680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6070, dne 29. 8. 2016 rozhodla o změně stanov Společnosti, a to konkrétně o přeměně svých 43.583 ks kmenových listinných akcií na jméno na akcie zaknihované. V souladu s§ 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou akcionáři povinni odevzdat své akcie Společnosti a současně sdělit číslo majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP), na který budou jejich zaknihované akcie zaevidovány, a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Ladislav Beran, předseda představenstva, v.r.